Vlad Tsyrklevich Twitter, GitHub, Keybase, e-mail
Blog